Nätverket för Telekomanvändare - NTK

Stadgar

Antagna vid årsmötet 8 april 2019

STADGAR FÖR FÖRENINGEN NÄTVERKET FÖR TELEKOMANVÄNDARE, NTK

(Gällande från 2021-06-21)

§ 1 Namn

Föreningens namn är Nätverket för Telekomanvändare – NTK.

§ 2 Säte

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Av föreningen ägt bolag

NTK äger och driver verksamhet i ett helägt servicebolag, ENTEKO AB. ENTEKO AB har en styrelse som NTK utser.

§ 4 Ändamål

NTK syftar övergripande till att tillvarata företags, myndigheters och andra organisationers intressen vilka verkar för telekommunikation, digitalisering och innovation på den svenska marknaden. Detta utifrån den övergripande utgångspunkten att organisationers tillgång till effektiva och konkurrenskraftiga digitala och kommunikationstjänster och produkter i en miljö och ett klimat som främjar innovation, gagnar välfärd och konkurrenskraft.

NTK ska tillvarata användarintressen bland annat genom att:

 • Genom lämpliga kanaler framföra och driva frågor om utveckling av digitalisering, kommunikation och innovation.

 • Erbjuda ett forum där medlemmar kan utbyta idéer, intressen och erfarenheter för uppfyllandet av det övergripande syftet enligt ovan och därigenom vara ett nav för samverkan för utveckling inom dessa områden. Forum ska erbjudas dels genom möjlighet till nätverkande i sociala medier samt genom anordnande av löpande seminarier/diskussioner och/eller årligt event för bland annat erfarenhetsutbyte och nätverkande.

 • Kommunicera dessa intressen till regering, riksdag och myndigheter.

 • Initiera och driva eventuella aktuella projekt utifrån det övergripande syftet.

 • Samverka med andra organisationer som har med NTK sammanfallande intressen

§ 5 Medlemskap

Företag, myndigheter och andra organisationer, samt enskilda kan efter ansökan och godkännande av styrelsen bli medlemmar i föreningen. Medlemskap beviljas inte den som har sådana leverantörsintressen att konflikt kan uppstå med NTK:s ändamål.

§ 6 Medlemsavgifter och arvoden

Medlemsavgifter till föreningen och riktlinjer för medlemsavgiftens storlek föreslås av styrelsen och beslutas på årsmötet för ett år i taget.
Servicearvode till ENTEKO AB och riktlinjer för servicearvodets storlek förslås av styrelsen och beslutas på årsmötet för ett år i taget.

Varje medlem ska erlägga medlemsavgift till föreningen och servicearvode till ENTEKO AB enligt beslut av årsmötet.

§ 7 Uppsägning, utträde och utesluten

En medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap genom skriftlig anmälan till styrelsen senast tre månader före det årsskifte då utträde sker.
En medlem som inte i rätt tid och efter minst en betalningspåminnelse erlägger medlemsavgift och servicearvoden kan uteslutas ur föreningen.

En medlem som enligt styrelsebeslut med enkel majoritet bedöms ha sådana leverantörsintressen att konflikt uppstår med NTK:s ändamål enligt § 4, ska uteslutas. Är styrelsen oenig ska frågan om uteslutning hänskjutas till årsmötet.
En medlem som utträder eller utesluts ur föreningen har inte rätt att återfå något av vad denne inbetalat till föreningen, och inte heller erhålla några av föreningens tillgångar.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst sex och högst nio ledamöter samt en ordförande.
Styrelsen ansvarar för att verksamhet drivs i enlighet med föreningens stadgar och för verksamheten fastställd verksamhetsplan.
Styrelsen har mandat av föreningens medlemmar att företräda föreningen vid ENTEKO AB:s årsstämma.
Styrelsen har även mandat av föreningens medlemmar att lägga fram riktlinjer för föreningens uppdrag till ENTEKO AB.

§ 9 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst fyra gånger om året. Extra styrelsesammanträde ska hållas om minst två ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsför om hälften av ledamöterna deltar vid fattande av beslut. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

Kallelse och föredragningslista till styrelsesammanträde ska utsändas genom ordförandens försorg senast sju dagar före respektive sammanträde.
Vid sammanträdena ska protokoll föras som ska justeras av sammanträdets ordförande och en ledamot som styrelsen utser.

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott för att behandla specifika frågor.

§ 10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
Firmatecknare får inte vidta åtgärder som står i strid mot föreningens ändamål.

§ 11 Årsmöte

Årsmöte ska hållas inom rimlig tid från räkenskapsårets slut.
Styrelsen ska kalla till årsmöte. Kallelse till årsmötet ska skickas ut till medlemmarna senast 10 dagar innan årsmötet ska hållas.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska, för såväl föreningen som för ENTEKO AB, finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet, företrädesvis digitalt. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Samtliga medlemmar har rösträtt på årsmötet.
Rösträtt kan utövas genom fullmakt till annan medlem.
Om stadgarna inte anger annat, gäller som årsmötets beslut den mening varigenom mer än hälften av de avgivna rösterna enar sig om, eller vid lika röstetal den mening som biträds av årsmötets ordförande.
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat på årsmötet (s.k. motion). Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Vid årsmötet ska följande frågor behandlas.

 1. Årsmötets öppnande (styrelsens ordförande)

 2. Fastställande av röstlängd

 3. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet, jämte en justeringsman

 4. Godkännande av att årsmötet har blivit behörigen sammankallat

 5. Behandling av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året, verksamhetsplan för det kommande året, revisionsberättelse och revisorernas rapport, samt fastställande av balans- och resultaträkning

 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 7. Fastställande av avgifter

 8. Föredragande av ENTEKO AB:s förvaltningsberättelse och bokslut

 9. Val av ordförande och styrelseledamöter i föreningens styrelse, jämte revisorer och suppleanter

 10. Utseende av ordförande och högst två ledamöter i valberedning

 11. Styrelsens förslag (propositioner)

 12. Motioner

 13. Eventuellt övriga frågor som anmälts. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

§ 12 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte kan utlysas av styrelsen vid behov. Kallelse till extra föreningsmöte ska utsändas av styrelsen till medlemmarna senast 14 dagar före det extra föreningsmötet och innehålla uppgifter och dokumentation över det/de ärende/ärenden som ska behandlas. Extra föreningsmöte ska inledas på samma sätt som anges i punkt 1-4 i § 11, avseende årsmöte.

Samtliga medlemmar har rösträtt på mötet. Rösträtt kan utövas genom fullmakt till annan medlem. Om stadgarna inte anger annat, gäller som det extra föreningsmötets beslut den mening varigenom mer än hälften av de avgivna rösterna enar sig om, eller vid lika röstetal den mening som biträds av föreningsmötets ordförande.

§ 13 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från den 1 januari till och med den 31 december. För varje år ska styrelsen avge förvaltningsberättelse innehållande balans- och resultaträkning samt årsbokslut.
Handlingarna ska tillställas revisor, som har att årligen granska räkenskaper och förvaltning.

§ 14 Revisorer

Vid årsmötet ska revisor jämte en suppleant utses för en tid om ett år. Revisor eller suppleant får inte inneha styrelsefunktion i föreningen eller ENTEKO AB.

§ 15 Valberedning

Valberedningen lägger vid årsmötet fram förslag till ledamöter av styrelsen jämte revisor och revisorsuppleant.
Till ordförande i valberedningen får inte väljas person som innehar uppdrag i föreningens styrelse eller ENTEKO AB:s styrelse. Valberedningen ska senast fjorton dagar före årsmötet överlämna sitt förslag till styrelsen.

§ 16 Stadgeändringar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte eller extra föreningsmöte. Beslutet ska biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

§ 17 Upplösning av föreningen och likvidation

Beslut om upplösning av föreningen kräver beslut på årsmöte eller extra föreningsmöte. Beslutet ska biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.
Vid upplösning av föreningen ska återstående tillgångar efter gäldande av skulderna disponeras för ändamål som främjar teleteknikens utveckling i Sverige.

_____________________

Dessa stadgar är fastställda på NTK:s årsmöte 21 juni 2021.