Nätverket för Telekomanvändare - NTK

Stadgar

Antagna vid årsmötet 8 april 2019

Stadgar

§ 1 Namn

Föreningens namn är Nätverket för Telekomanvändare – NTK.

§ 2 Säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Av föreningen ägt bolag

NTK äger och driver verksamhet i ett helägt servicebolag, ENTEKO AB. ENTEKO AB har en styrelse som NTK utser.

§ 4 Ändamål

NTK syftar övergripande till att tillvarata företags, myndigheters och andra organisationers intressen som användare av telekommunikation på den svenska marknaden. Detta utifrån den övergripande utgångspunkten att organisationers tillgång till effektiva och konkurrenskraftiga kommunikationstjänster och produkter gagnar välfärd och konkurrenskraft. Företag, myndigheter och andra organisationer såsom användare av telekommunikation benämns nedan ”Användare”.

NTK ska tillvarata användarintressen bland annat genom att:

 • genom lämpliga kanaler framföra och driva Användares allmänna intressen gentemot leverantörer och operatörer.
 • erbjuda ett forum där medlemmar kan utbyta idéer, intressen och erfarenheter för uppfyllandet av det övergripande syftet enligt ovan och därigenom vara ett nav i Sverige för Användare av telekommunikationstjänster och produkter. Forum ska erbjudas dels genom möjlighet till nätverkande i sociala medier samt genom anordnande av årligt event för bland annat erfarenhetsutbyte och nätverkande.
 • kommunicera Användares allmänna intressen till regering, riksdag och myndigheter.
 • initiera och driva eventuella aktuella projekt utifrån det övergripande syftet.
 • samverka med andra organisationer som har med NTK sammanfallande intressen.

§ 5 Medlemskap

Företag, myndigheter och andra organisationer kan efter ansökan och godkännande av styrelsen bli medlemmar i föreningen. Medlemskap beviljas ej den som har sådana leverantörsintressen att konflikt kan uppstå med NTK:s ändamål.

§ 6 Medlemsavgifter och arvoden

Medlemsavgifter till föreningen och riktlinjer för medlemsavgiftens storlek föreslås av styrelsen och beslutas på årsmötet för ett år i taget.
Servicearvode till ENTEKO AB och riktlinjer för servicearvodets storlek förslås av styrelsen och beslutas på årsmötet för ett år i taget.

Varje medlem skall erlägga medlemsavgift till föreningen och servicearvode till ENTEKO AB enligt
beslut av årsmötet.

§ 7 Uppsägning, utträde och uteslutning

En medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap genom skriftlig anmälan till styrelsen senast tre
månader före det årsskifte då utträde sker.

En medlem som inte i rätt tid och efter minst en betalningspåminnelse erlägger medlemsavgift och
servicearvoden kan uteslutas ur föreningen.

En medlem som enligt styrelsebeslut med enkel majoritet bedöms ha sådana leverantörsintressen att
konflikt uppstår med NTK:s ändamål enligt § 4 skall uteslutas. Är styrelsen oenig skall frågan om
uteslutning hänskjutas till årsmötet.

En medlem som utträder eller utesluts ur föreningen har inte rätt att återfå något av vad denne
inbetalat till föreningen, och inte heller erhålla några av föreningens tillgångar.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter samt en ordförande.

Styrelsen ansvarar för att verksamhet drivs i enlighet med föreningens stadgar och för verksamheten
fastställd verksamhetsplan.

Styrelsen har mandat av föreningens medlemmar att företräda föreningen vid ENTEKO AB:s
årsstämma.

Styrelsen har även mandat av föreningens medlemmar att lägga fram riktlinjer för föreningens
uppdrag till ENTEKO AB.

§ 9 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst fyra gånger om året. Extra
styrelsesammanträde skall hållas om minst två ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsför om hälften av ledamöterna deltar vid fattande av beslut. Vid lika röstetal är
ordförandens röst utslagsgivande.

Kallelse och föredragningslista till styrelsesammanträde skall utsändas genom ordförandens försorg senast sju dagar före respektive sammanträde.

Vid sammanträdena skall protokoll föras som skall justeras av sammanträdets ordförande och en ledamot som styrelsen utser.

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott för att behandla specifika frågor.

§ 10 Firmateckning

Firmatecknare får inte vidta åtgärder som står i strid mot föreningens ändamål.

§ 11 Årsmöte

Årsmöte skall hållas inom fyra månader från räkenskapsårets slut.

Styrelsen skall kalla till årsmöte. Kallelse till årsmötet skall skickas ut till medlemmarna senast 30 dagar innan årsmötet skall hållas. Kallelsen skall innehålla verksamhetsberättelse över det gångna verksamhetsåret samt resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och styrelsens förslag på avgifter för det kommande verksamhetsåret. Medlemmarna skall även tillsändas förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för ENTEKO AB som skall föredras vid årsmötet.

Samtliga medlemmar har rösträtt på årsmötet. Rösträtt kan utövas genom fullmakt till annan medlem. Röstning sker öppet. Personval skall förrättas med slutna sedlar om någon medlem begär att så skall ske.

Om stadgarna inte anger annat, gäller som årsmötets beslut den mening varigenom mer än hälften av de avgivna rösterna enar sig om, eller vid lika röstetal den mening som biträds av årsmötets ordförande.

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat på årsmötet (s.k. motion). För att en motion skall behandlas på årsmötet skall motionen vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Den som har uteslutits ut föreningen saknar rätt att få motioner behandlade vid årsmötet även om denne ännu inte har avgått ur föreningen.

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

 1. Årsmötets öppnande (styrelsens ordförande)
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid årsmötet
 4. Val av sekreterare vid årsmötet
 5. Val av två justeringsmän vid årsmötet
 6. Godkännande av att årsmötet har blivit behörigen sammankallat
 7. Behandling av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året
 8. Behandling och fastställande av föreningens verksamhetsplan för det kommande året
 9. Fastställande av avgifter
 10. Föredragande av ENTEKO AB:s förvaltningsberättelse och bokslut
 11. Behandling av revisionsberättelse och revisorernas rapport
 12. Godkännande av föreningens verksamhetsberättelse
 13. Fastställande av föreningens balans- och resultaträkning
 14. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 15. Val av ordförande och styrelseledamöter i förenings styrelse
 16. Val av revisorer och suppleanter
 17. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 18. Utseende av ordförande och två ledamöter i valberedning
 19. Styrelsens förslag
 20. Motioner

§ 12 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte kan utlysas av styrelsen vid behov. Kallelse till extra föreningsmöte skall utsändas av styrelsen till medlemmarna senast 14 dagar före det extra föreningsmötet och innehålla uppgifter och dokumentation över det/de ärende/ärenden som skall behandlas. Extra föreningsmöte skall inledas på samma sätt som anges i punkt 1-6 i § 11, avseende årsmöte.
Samtliga medlemmar har rösträtt på mötet. Rösträtt kan utövas genom fullmakt till annan medlem. Röstning sker öppet.

Om stadgarna inte anger annat, gäller som det extra föreningsmötets beslut den mening varigenom mer än hälften av de avgivna rösterna enar sig om, eller vid lika röstetal den mening som biträds av föreningsmötets ordförande.

§ 13 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från den 1 januari till och med den 31 december. För varje år skall styrelsen avge förvaltningsberättelse innehållande balans- och resultaträkning samt årsbokslut. Handlingarna skall tillställas revisor senast fem veckor efter räkenskapsårets slut. Av årsmötet valda revisorer granskar årligen räkenskaper och förvaltning.

§ 14 Revisorer

Vid årsmötet skall revisor utses för en tid om ett år. Revisor får inte inneha styrelsefunktion i föreningen eller ENTEKO AB.

§ 15 Valberedning

Valberedningen lägger vid årsmötet fram förslag till ledamöter av styrelsen jämte revisor och revisorsuppleant. Till ordförande i valberedningen får inte väljas person som innehar uppdrag i föreningens styrelse eller ENTEKO AB:s styrelse. Valberedningen skall senast fjorton dagar före årsmötet överlämna sitt förslag till styrelsen.

§ 16 Stadgeändringar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte eller extra föreningsmöte. Beslutet skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

§ 17 Upplösning av föreningen och likvidation

Beslut om upplösning av föreningen kräver beslut på årsmöte eller extra föreningsmöte. Beslutet skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.
Vid upplösning av föreningen skall återstående tillgångar efter gäldande av skulderna disponeras för ändamål som främjar teleteknikens utveckling i Sverige.


Dessa stadgar är fastställda på NTK årsmöte 8 april 2019.