Extra föreningsmöte 30 november

NTK har extra föreningsmöte 30 november

NTK har extra föreningsmöte 30 november

Kallelse

Härmed kallas ni till ett extra föreningsmöte med NTK den 30 november 2017 mellan klockan 10:00-10:30 på The Park, Sveavägen 98, Stockholm.

Kan man inte närvara på plats finns möjlighet att deltaga via telefon.

Mötet sker i direkt anslutning till nätverksmötet samma dag. Dock i en annan lokal.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en justeringsman och protokollförare
 5. Prövning av om extra föreningsmötet blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om ändrade medlemsavgifter från 2018
 7. Mötet avslutas

Förslag om ändrade medlemsavgifter från 2018

NTK har ett mycket begränsat ekonomiskt utrymme för verksamheten vilket i viss mån begränsar de ambitioner och aktiviteter som har planerats.

De besparingsåtgärder som har genomförts täcker inte fullt ut minskande medlemsintäkter.

Medlemsavgifterna i NTK har varit oförändrade sedan ett 10-tal år varför styrelsen föreslår en justering av serviceavgifterna från 2018. För att de ska vara giltiga från och med 2018 kallar styrelsen till en extra föreningsmöte den 30 november 2017.

Förslag till beslut

Nuvarande avgiftsstruktur

Avgift per helår:
Medlemsavgiften är 200 kr för alla företag och organisationer plus avdragsgill serviceavgift som är baserad på antalet anställda enligt nedan:

 • Organisation med fler än 1 000 anställda 9 800 kr exkl moms
 • Organisation med fler än 200 anställda 4 800 kr exkl moms
 • Organisation med färre än 200 anställda 1 800 kr exkl moms
 • Organisation med 1 anställd 700 kr exkl moms

Förslag till nya serviceavgifter från 2018

Avgift per helår:
Medlemsavgiften är 200 kr för alla företag och organisationer plus avdragsgill serviceavgift som är baserad på antalet anställda enligt nedan:

 • Organisation med fler än 1 000 anställda 9 800 kr exkl moms
 • Organisation med fler än 200 anställda 5 800 kr exkl moms
 • Organisation med färre än 200 anställda 2 800 kr exkl moms
 • Organisation med 1 anställd 700 kr exkl moms

Välkommen!

På uppdrag av NTKs styrelse
Alf Kjeller

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn