Arkiv för Nätneutralitet Kategorin

Rapport nätneutralitet

Net neutrality & Quality of Experience

Som vi tidigare berättat om har NTK under en tid med verkat i ett projekt på KTH – Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Projektet, Net neutrality & Quality of Experience,  initierades av wireless@kth med PTS, Ericsson, Telia, Tele2 och Telenor som sponsorer samt NTK som representant för kundperspektivet.

Syftet

Syftet med projektet var att analysera hur reglering av internet för att säkerställa nätneutralitet samtidigt som kvalitet och tillgänglighet för tjänsterna kan säkerställas. Analysen omfattade marknadsanalyser, affärsmodeller och vilka förutsättningar som gavs till operatörerna att tillhandahålla kvalitativa tjänster utan att bryta mot regelverken.

Projektet bedrevs som ett forskningsprojekt där vi som externa parter deltog i ett flertal workshops för att ge input från både leverantörs och konsumentperspektivet.

Vår insats uppskattades

Under projektet publicerades även Berecs reglering av Nätneutralitet. PTS som regleringsmyndigheten representerade EU’s inställning satte en del av ramverket och förutsättningarna.

Att leverantörerna inte vill ha reglering är tydligt eftersom det styr och begränsar möjligheterna att leverera nya tjänster med kreativa affärsmodeller.

NTK’s insats uppskattades för att det gav en praktisk vinkel på frågeställningarna och på vilket sätt begränsningar av ett fritt internet påverkar företag och organisationer.

Resultatet

Det synliga resultatet av projektet blev en doktorsavhandling med titeln ”On the Incorporation of Quality of Experience (QoE) in mobile networks” samt ytterligare några avhandlingar.

Resultatet för NTK är att frågan aktualiseras och att kontaktytorna med bland annat PTS har utvecklats. Som en följd av detta medverkade PTS på NTK’s medlemsmöte i april med temat Nätneutralitet.

 

NTK följer frågan om nätneutralitet

Foto: Alf Kjeller

Ett fritt Internet en av de grundläggande förutsättningarna

Ett fritt Internet och tillgång till våra system i molnet har blivit en av de grundläggande förutsättningarna för att företag och organisationer ska ha möjlighet att fungera.

Regleringsmyndigheten inom EU, Berec har tillsammans med Post-, och Telestyrelsen – PTS och de övriga nationella myndigheterna arbetat fram regleringar för att förhindra diskriminering och trafikstyrning för att säkerställa att ISP’er hanterar detta på rätt sätt.

Samverkan med PTS

I april bjöd NTK in PTS som representerades av Johan Hansson till ett nätverksmöte och seminarium i frågan för att få en bättre insyn i hur regelverket fungerar och att samverka med myndigheten för att driva frågorna framåt. Deltagarna fick en mycket bra genomgång och frågorna var många.

NTK kommer att fortsätta att följa utvecklingen nära även i fortsättningen för att påverka marknaden och på det sättet ge våra medlemsorganisationer förutsättningar för fortsatt digitalisera, effektivisering och innovation.

Vi ser fram emot fortsatt bra samverkan med PTS så att vi tillsammans kan verka för bra förutsättningar för våra medlemmar.

Inbjudan: Nätverksmöte 6 april

Kan vi lita på att vi har tillgång till ett fritt nät?

Som användare privat eller professionellt litar vi på att vi har tillgång till ett bra nät och vi blir allt mer beroende av att nå applikationer i molnet.
Men är det självklart att Internet och våra nät är tillgängliga eller finns krafter som vill eller kan påverka negativt? Vilka konsekvenser kan det få om en innehållsleverantör kräver att vi använder en viss operatör? Eller om bara en operatör kan erbjuda en viss tjänst?

PTS, Post-, och Telestyrelsen och Berec har arbetat med frågorna under en tid och nu finns det en ny förordning om reglering av marknaden.

Johan Hansson från PTS konkurrensavdelningen har arbetat med frågorna inom ramen för EU kommer och berättar vad den nya förordningen innebär, vad den vill reglera och hur PTS arbetar med implementeringen.


Tid och plats

Datum: Torsdag 6 april
Tid: 15:00-16:30 (ca)
Plats: The Park, Sveavägen 98, Stockholm

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via Skype.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är gratis för dig som arbetar på ett medlemsföretag, för övriga kostar deltagandet 2 000 kronor.

Sista dag för anmälan är den 30 mars. Välkommen!

Jukka Ristijärvi: Har vi ett fritt Internet?

Har vi ett fritt Internet?

Vi är alla beroende av att ha tillgång till applikationer på internet både privat och i arbetet och vi har vant oss vid att det i det närmaste är en självklarhet. Men är det givet att Internet är en fri tillgång? Nu regerar PTS mot att Telia inte behandlar all trafik lika när det tillgång till sociala medier.

Tillgång för innovation och utveckling

EU har konstaterat att tillgång till ett fritt Internet är en tillgång för innovation och utveckling av samhälle och affärer. Vi ser allt mer av affärerna flyttar över till nätet och molnet och det har öppnat upp för nya aktörer att ta sig in på nya marknader. Modeordet för dagen heter digitalisering där även traditionella verksamheter ser möjligheten till effektiviseringar och bättre möjligheter. Digitalisering och tjänster i molnet går hand i hand.

PTS skriver i sitt pressmeddelande att ”Trafikstyrningsåtgärder och diskriminering av trafik kan på sikt leda till att slutanvändares valfrihet begränsas och att innovation och utveckling av nya innehållstjänster hämmas. Det kan också leda till fragmentering av internet vilket på sikt skulle vara negativt för konsumenterna.”

Frågan berör oss alla

Detta beskriver väldigt tydligt riskerna som vi kan se framför oss och varför frågan i högsta grad berör oss alla. Frågorna är komplexa och teknikerna är sofistikerade och samtidigt är regelverken inte helt tydliga och klara.

PTS och BEREC har arbetat med frågorna under en längre tid och vissa frågor har lämnats till myndigheterna att hitta prejudikat kring vilket nu prövas.

Vi fortsätter följa och driva på

  • NTK välkomnar att frågorna prövas så att vi får en bättre reglering kring vad som är tillåtet så att våra medlemmar kan fortsätta att utveckla sina affärer och verksamheter.
  • NTK följer och driver dessa frågor i olika forum i syfte att som enda oberoende nätverk för professionella användare av telekommunikation. I vårt uppdrag från medlemmarna ligger att sprida kunskap samt att påverka marknaden och myndigheter för att med hjälp av effektiv telekommunikation effektivisera och digitalisera.

Jukka Ristijärvi
ordförande NTK

Jukka Ristijärvi: Hur påverkar de nya regelverken kring nätneutralitet företag och organisationer i Sverige?

Network switch and ethernet cables,Data Center Concept.

Nätneutralitet

Begreppet nätneutralitet bygger på principen att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Nätneutralitet omfattar också transparensaspekter avseende bl.a. operatörernas trafikhantering och avtal gentemot slutkunder.

Att vi är allt mer beroende av tillgång till Internet är väl inget som ha undgått någon av oss. I alla organisationer oavsett privat eller offentlig lägger vi allt mer av våra applikationer i någon form av molntjänst och som vi når via Internet och ofta via mobila appar.

Allt mer ser vi det som självklarhet eller kanske till och med en fri nyttighet att har en bra uppkoppling när helst vi behöver och gärna att det ska vara billigt.

Tillgång till applikationer – ingen självklarhet

Men är det självklart att det är så eller kommer att vara så i framtiden? I grunden är det ju så att vi som konsumenter vill ha tillgång till ett nät och kunna accessa applikationer och innehållsleverantörer ska kunna leverera oberoende av vilken teknik eller kapacitet som finns tillgänglig.

Men vad händer om några dominerande aktörer kommer överens om att viss trafik t ex sociala medier har prioritet framför nyttotrafiken? Eller om musikstreaming är ”gratis” och äter upp all bandbredd så att annan trafik inte får plats? Eller att vissa innehållsleverantörer, som kanske betalar mer prioriteras framför de som jag behöver nå?

Nytt regelverk

Man kan spela upp ett antal riskscenarios men som vanligt är det viktigt att vi som konsumentgruppen företag och organisationer har insikt och är förberedda på vad detta kan ha för påverkan och vilka möjligheter som finns.

Regleringsmyndigheterna inom EU och i form av PTS i Sverige har arbetat med frågorna under lång tid och nu under 2016 har det kommit en ny reglering som tar sikte på dessa frågor i en allt mer komplex miljö.

NTK bjuder in

NTK kommer att bjuda in PTS för en presentation där de berättar om vad den nya reglering innebär och hur de ser på frågorna. Vi kommer då att ha möjlighet att diskutera ämnet djupare.

Tema höst och vinter

Vi kommer att ha detta som ett återkommande tema under hösten och vintern för att skapa mer insikt och erfarenhet samt att driva debatten framåt.


Jukka RistijärviJukka R 100
Ordförande NTK
VD Telemanagement

5G – nu börjar det hända

425497_10150968703283700_147795865_n[1]

Tummen upp för 5G

Idag annonseras att Telia i samarbete med Ericsson drar igång 5G nät i Sverige 2018. Det kan tänkas att man hinner före Korea som har annonserat att man kommer att vara klara till OS 2018.

5:e-generationens nät kommer att ge de tekniska förutsättningarna för att få kvalitet (SLA) i näten för att t.ex. kunna köra förarlösa bilar och vård på distans. Men de nya näten kommer även att behövas för att klara av den väntade expansionen av Internet of Things (IoT) där det finns en nationell satsning med målet att Sverige ska bli ledande.

Sverige har varit först ut med alla generationer från 2 G och framåt. Men vi har inte alltid varit de som snabbast har utnyttjat möjligheterna.

Den här gången är vi nog mogna att ta steget till riktig mobilitet vilket innebär att vi kan börja effektivisera och digitalisera arbetsprocesserna. Steget som nu kommer att kunna tas är Lean på riktigt.

Men hur många nät ska vi ha och vad ska vi med dem till?

Utvecklingen som vi kan förvänta oss är att vi kommer att ha flera nät som kommer att vara optimerade för sitt ändamål. Då är det 3G som kommer att få stryka på foten eftersom det är en kompromiss av tal och data på låg hastighet.

IP-telefoni i det mobila nätet (mVoIP) är på god väg och kommer att förstärka trenden av vikande volym tal och ökande volym data i de mobila näten. En konsekvens av detta är att omställningen för operatörerna att hitta nya affärsmodeller drivs på.

På kort sikt innebär detta en fortsatt priserosion på marknaden och krig om marknadsandelar. På längre sikt, redan innan 5G är på marknaden, innebär det att både leverantörerna som kunderna behöver börja tänka i nya banor. Framför allt hur mobilitet kan stödja omställningen och effektivisering av processer.

Vad gör NTK?

NTK kommer att följa utvecklingen noga och lyfta frågeställningarna, kunskap och erfarenheter vid ett flertal seminarier. Vi påverkar också myndigheter och aktörer på marknaden så att regleringar fungerar på rätt sätt.

Partner forskningsprojekt på KTH

Förutom ovanstående är vi partner till ett forskningsprojekt inom wireless@kth som har till syfte att bevaka företag och organisationers intressen.

En av utmaningarna som har identifierats är hur nätneutralitet, affärsmodeller etc påverkas.

Frukostmöte 4 februari

Välkommen på frukostmöte den 4 februari då vi kommer ta upp just trender att hålla koll på under 2016.

 

Forskningsprojekt kring nätneutralitet och QoE

Nätneutralitet

Forskningsprojekt på KTH

Nätverket för Telekomanvändare – NTK är partner i ett forskningsprojekt på Kungliga Tekniska högskolan – KTH om nätneutralitet. Syftet med projektet är bland annat att studera hur implementationen av Quality of experience (QoE) för vissa tjänster kan påverka nätneutralitet i de mobila näten i Sverige. I projektet representeras NTK av Jukka Ristijärvi.

Andra partners

Förutom NTK är Post-, och Telestyrelsen (PTS), Ericsson, TeliaSonera och Tele2 partners i detta forskningsprojekt

Mer information

Mer information om detta projekt hittar du på projektets hemsida. Vi kommer att ta upp mer om detta ämne under hela 2016 i både artiklar, blogginlägg och på våra kommande nätverksmöten.

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn