Arkiv för Årsmöte Kategorin

Ny styrelse

Vid årsmötet nu i april slutade några kända ansikten och det valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2019-2020. På årsmötet gjordes också stadgeändringar så styrelsen kan innehålla färre medlemmar än tidigare och revisorn är numera både en ekonomi och verksamhetsrevisor.

Den nya styrelsen består av:

 • Bertil Nordlund, Knowit, ordförande
 • Pedra Herdegen, Pensionsmyndigheten, vice ordförande
 • Jukka Ristijärvi, Telemanagement, ledamot
 • Lars-Gunnar Olsson, Stora Enso, ledamot

Ny revisor:

 • Jerry Nilsson, Call Center Management

Ny valberedning:

 • Alf Kjeller, Alf Kjeller AB

På årsmötet slutade Linda Germundsson, Skanska, Jonas Eriksson, Scania och Jerry Nilsson, Call Center Management i styrelsen samt Jonas Forzelius som valberedning.

Vi vill rikta ett stort tack till dem för allt arbete och insatser för föreningen genom åren.

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte för NTKs medlemmar

Härmed kallas ni till NTKs årsmöte den 10 april 2018 mellan klockan 14:00-15:00 på The Park, Sveavägen 98, Stockholm. Kan man inte närvara på plats finns möjlighet att deltaga via Skype.

Dagordning och tillhörande dokument har mailats ut i samband med kallelse till registrerade kontaktpersoner. Om du som kontaktperson inte har fått kallelse eller handlingar, kontakta oss.

Anmälan

Anmäl medverkan i årsmötet senast den 4 april 2018 i e-post till vår generalsekreterare Alf Kjeller.

Medlemsmöte och nätverksmöte

I samband med årsmötet kommer vi också att ha ett nätverksmöte mellan 15:00-16:30. Inbjudan kommer separat inom kort.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning kommer i separat mail innan årsmötet. För att komma i kontakt med Valberedningen kontakta vår generalsekreterare Alf Kjeller.

Motioner

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat på årsmötet (s. k. motion). För att en motion skall behandlas på årsmötet skall motionen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Eventuella motioner skickas via e-post till vår generalsekreterare Alf Kjeller.

Extra föreningsmöte 30 november

NTK har extra föreningsmöte 30 november

NTK har extra föreningsmöte 30 november

Kallelse

Härmed kallas ni till ett extra föreningsmöte med NTK den 30 november 2017 mellan klockan 10:00-10:30 på The Park, Sveavägen 98, Stockholm.

Kan man inte närvara på plats finns möjlighet att deltaga via telefon.

Mötet sker i direkt anslutning till nätverksmötet samma dag. Dock i en annan lokal.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en justeringsman och protokollförare
 5. Prövning av om extra föreningsmötet blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om ändrade medlemsavgifter från 2018
 7. Mötet avslutas

Förslag om ändrade medlemsavgifter från 2018

NTK har ett mycket begränsat ekonomiskt utrymme för verksamheten vilket i viss mån begränsar de ambitioner och aktiviteter som har planerats.

De besparingsåtgärder som har genomförts täcker inte fullt ut minskande medlemsintäkter.

Medlemsavgifterna i NTK har varit oförändrade sedan ett 10-tal år varför styrelsen föreslår en justering av serviceavgifterna från 2018. För att de ska vara giltiga från och med 2018 kallar styrelsen till en extra föreningsmöte den 30 november 2017.

Förslag till beslut

Nuvarande avgiftsstruktur

Avgift per helår:
Medlemsavgiften är 200 kr för alla företag och organisationer plus avdragsgill serviceavgift som är baserad på antalet anställda enligt nedan:

 • Organisation med fler än 1 000 anställda 9 800 kr exkl moms
 • Organisation med fler än 200 anställda 4 800 kr exkl moms
 • Organisation med färre än 200 anställda 1 800 kr exkl moms
 • Organisation med 1 anställd 700 kr exkl moms

Förslag till nya serviceavgifter från 2018

Avgift per helår:
Medlemsavgiften är 200 kr för alla företag och organisationer plus avdragsgill serviceavgift som är baserad på antalet anställda enligt nedan:

 • Organisation med fler än 1 000 anställda 9 800 kr exkl moms
 • Organisation med fler än 200 anställda 5 800 kr exkl moms
 • Organisation med färre än 200 anställda 2 800 kr exkl moms
 • Organisation med 1 anställd 700 kr exkl moms

Välkommen!

På uppdrag av NTKs styrelse
Alf Kjeller

Påminnelse: Årsmöte 19 april

130417 NTK årsmöte (7)

Påminnelse: Härmed kallas medlemmar till NTKs årsmöte den 19 april 2016 mellan klockan 14:00-15:00 på Knowit, Klarabergsgatan 60, Stockholm. Kan man inte närvara på plats finns möjlighet att deltaga via video.

Kallelse, dagordning och tillhörande dokument är också mailade till registrerade medlemsrepresentanter. Om ni saknar någon handling eller inte fått kallelsen kontakta oss så ordnar vi det.

Anmälan

Anmäl medverkan i årsmötet senast den 12 april 2016 via e-post

Medlemsmöte och nätverksträff

I samband med årsmötet kommer vi också att ha ett medlemsmöte och nätverksträff. Inbjudan kommer separat.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning kommer i separat mail till representanterna innan årsmötet. För att komma i kontakt med Valberedningen kontakta Alf Kjeller via e-post.

Motioner

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat på årsmötet (s. k. motion). För att en motion skall behandlas på årsmötet skall motionen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Eventuella motioner skickas lämpligen via e-post till kansliet

Välkommen!

På uppdrag av NTKs styrelse
Alf Kjeller

Tips till Valberedningen

160204 Lars-Gunnar och Jerry

Snart är det dags för vårt årsmöte och inför det har valberedningen startat sitt arbete och söker kandidater till styrelsen. Vill du vara med och påverka? Kontakta oss om du vill vara med eller om du har tips på någon som du skulle vilja se i NTKs styrelse via denna länk.

Årsmöte och nätverksmöte 19 april

DSCN4759

Kallelse

Härmed kallas medlemmar till NTKs årsmöte den 19 april 2016 mellan klockan 14:00-15:00 på Knowit, Klarabergsgatan 60, Stockholm. Kan man inte närvara på plats finns möjlighet att deltaga via video.

Kallelse, dagordning och tillhörande dokument är också mailade till registrerade medlemsrepresentanter. Om ni saknar någon handling eller inte fått kallelsen kontakta oss så ordnar vi det.

Anmälan

Anmäl medverkan i årsmötet senast den 12 pril 2016 via e-post

Medlemsmöte och nätverksträff

I samband med årsmötet kommer vi också att ha ett medlemsmöte och nätverksträff. Inbjudan kommer separat.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning kommer i separat mail till representanterna innan årsmötet. För att komma i kontakt med Valberedningen kontakta Alf Kjeller via e-post.

Motioner

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat på årsmötet (s. k. motion). För att en motion skall behandlas på årsmötet skall motionen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Eventuella motioner skickas lämpligen via e-post till kansliet

Välkommen!

På uppdrag av NTKs styrelse
Alf Kjeller

Styrelse NTK 2015-2016

150414 Stockholm NTK Årsmöte mm (5)
Roland Pihlström – ny vice ordförande i NTK

Vid NTKs årsmöte den 14 april valdes en delvis ny styrelse. Ny ledamot i styrelsen är Bertil Nordlund från Knowit och ny vice ordförande i föreningen är Roland Pihlström. Ragnar Jacobsson från Sentensia avgick efter flera år och sedan tidigare har Jonas Jonsson fd Telemanagement slutat i och med byte av arbetsgivare.

Ny styrelse inför 2015-2016 är:

 • Jukka Ristijärvi, Telemanagement (ordförande)
 • Roland Pihlström, Kalix Tele24 (vice ordförande)
 • Jonas Forzelius, Time Advokatbyrå (ledamot)
 • Linda Germundsson, Skanska (ledamot)
 • Pedra Herdegen, Pensionsmyndigheten (ledamot)
 • Jerry Nilsson, Call Center Management (ledamot)
 • Bertil Nordlund, Knowit (ledamot)
 • Lars-Gunnar Olsson, Stora Enso (ledamot)

Övriga funktionärer 2015-2016 är:

 • Anne Serving (valberedning)
 • Alf Kjeller (generalsekreterare)

Kallelse till Årsmöte i NTK 14 april

130417 NTK årsmöte (7)

Härmed kallas medlemmar till NTKs årsmöte den 14 april 2015 mellan klockan 13:00-14:00 på SUMMIT Hitech, Sveavägen 9-11. Lokal: Rocky Mountain, våning 17

Kallelse, dagordning och tillhörande dokument är också mailade till registrerade medlemsrepresentanter. Om ni saknar någon handling eller inte fått kallelsen kontakta oss så ordnar vi det.

Anmälan
Anmäl medverkan i årsmötet senast den 6 april 2015 via e-post

Medlemsmöte och nätverksträff
I samband med årsmötet kommer vi också att ha ett medlemsmöte och nätverksträff med temat ”Är hänvisningsdatorn död?” mellan 14:00-16:00. Inbjudan kommer separat.

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning kommer i separat mail till representanterna innan årsmötet. För att komma i kontakt med Valberedningen kontakta Anne Serving antingen via e-post

Motioner
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat på årsmötet (s. k. motion). För att en motion skall behandlas på årsmötet skall motionen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Eventuella motioner skickas lämpligen via e-post till kansliet

Välkommen!

På uppdrag av NTKs styrelse
Alf Kjeller

Tips till Valberedningen

Styrelsemöte

Snart är det dags för vårt årsmöte och inför det har valberedningen startat sitt arbete och söker kandidater till styrelsen. Vill du vara med och påverka? Kontakta oss om du vill vara med eller om du har tips på någon som du skulle vilja se i NTKs styrelse via denna länk.

Förändringar i styrelsen

130417 NTK årsmöte (7)Vid årsmötet den 8 april blev det förändringar i styrelsen. Claes Ernow från IBM lämnade efter många år i styrelsen och ny medlem blev Roland Pihlström från Kalix Tele24.

Vi tackar Claes för alla insatser och hälsar Roland välkommen!

 

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn